select * from org_projekty order by doba_reseni_od desc limit 0,20 Botanický ústav AV ČR v.v.i. Projekty


Název/popis: Rok:
Typ projektu: Pracoviště:
Řešitel:

Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka 2013-2016
Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus 2012-2013
Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus 2012-2013
Role půdní banky diaspor jako součást života extrémně ekologicky specializovaných efemérních mokřadních druhů rostlin 2012-2015
Mykorhizní symbiózy původních a introdukovaných vřesovcovitých rostlin severozápadní Patagonie, Argentina 2012-2013
Tání druhového ledovce: Fylogeneze hub z komplexu Ceratostomella a integrace anamorf do houbového systému 2012-2016
Důsledky opylování šváby na reprodukční úspěch druhu 2012-2014
Herbářové sbírky jako národní kulturní dědictví – typy lišejníků popsaných z území ČR, jejich identifikace, digitalizace a internetová prezentace 2012-2015
Fylogenetické a fenotypové vyhodnocení heterocytózních cyanobakterií čeledě Scytonemataceae 2012-2014
Souborné zpracování sinic Vysokých Tater 2012-2013
Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu 2012-2016
Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí 2012-2015
VĚDRO Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji 2012-2014
Functional species pools: shedding light on the ‘dark diversity’ and its functions 2012-2016
Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů 2011-2014
Výzkum a aplikace sinic a řas izolovaných z extrémních stanovišť 2011-2013
Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení 2011-2015
Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení 2011-2015
Ovlivňují specifické podmínky hadcových půd diverzitu arbuskulárních mykorhizních hub? 2011-2012
Dynamika litorální vegetace na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý) ve vztahu k rybničnímu managementu 2011-2011

Předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 349