Hlavní stránka >> Menu >> Pro media

 

Tiskové zprávy

 

   

2016

    Seznam prioritních invazních druhů pro ČR
 

12. 1. 2016
Vědci z Botanického ústavu spolu s kolegy z dalších institucí sestavili seznamy významných nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů, které budou podkladem pro jejich další regulaci.

Tisková zpráva: (PDF) česky

     
   

2015

    Odkud a kam putují invazní rostliny: globální přehled zdomácňování a šíření nepůvodních druhů rostlin
 

19. 8. 2015
Během čtyřletého projektu shromáždil mezinárodní tým ekologů, v němž jsou významně zastoupeni i vědci z Botanického ústavu AV ČR, regionální seznamy naturalizovaných rostlinných druhů z celého světa a vytvořili z nich globální databázi, nazvanou GloNAF (akronym pochází z anglického názvu Global Naturalized Alien Flora).

Tisková zpráva: (PDF) česky

     
   

2014

    Jak bojovat proti povodním a suchu?
 

5. 6. 2014
Výstupem semináře Povodně a sucho: Krajina jako základ řešení, který uspořádala Komise pro životní prostředí AV ČR ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., je návrh konkrétních krátkodobých i dlouhodobých opatření, která by měla být přijata parlamentem a vládou ČR.

Tisková zpráva: (PDF) česky

     
   

V průhonickém zámku bude otevřena nová galerie

 

Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., otevírá 1. dubna 2014 v průhonickém zámku Galerii NATURA. Galerie zahájí svou činnost výstavou známého klatovského sochaře Václava Fialy a jeho hostů.

Tisková zpráva: (PDF) česky

     
    Dlouho očekávaná monografie Jiřího Komárka o sinicích vyšla v nakladatelství Springer Spektrum
 

7. 1. 2014
Dlouho očekávaný třetí díl monografie o sinicích, po němž volali vědci i odborníci z praxe z celého světa, vyšel v nakladatelství Springer Spektrum v rámci ediční řady Süsswasserflora von Mitteleuropa. Autorem tohoto anglicky psaného jedenáctisetstránkového díla je profesor Jiří Komárek z Centra pro algologii Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích. Monografie přináší dosud nejucelenější soubor informací o druhové bohatosti evolučně nejpokročilejších, heterocytózních, sinic a slouží současně jako určovací pomůcka pro tuto skupinu mikroorganizmů.

Kniha najde uplatnění nejen v základním výzkumu, ale i ve vodohospodářské a hydrobiologické praxi, protože zahrnuje i mnoho druhů sinic tvořících vodní květy. Zároveň obsahuje jak nejnovější názvosloví, tak i starší synonyma, což usnadňuje hledání ve starších literárních pramenech.

Tisková zpráva: (PDF) česky

   

2013

    Zahájení výstavy Dobrodružství botaniky v Průhonickém zámku
 

5. 12. 2013
Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., otevírá v Průhonickém zámku dlouhodobou výstavu Dobrodružství botaniky, jejímž cílem je představit botaniku jako vědu krásnou, zajímavou
i potřebnou.

Tisková zpráva: (PDF) česky

   
 
Přijdou chladnomilné lesní rostliny v důsledku globálního oteplování o svůj životní prostor?
   

12. 11. 2013
Současné změny klimatu, zejména globální oteplování, zvýhodňují teplomilné druhy organismů, zatímco chladnomilné druhy ustupují, případně se přesouvají do vyšších nadmořských výšek. Otázkou, jak zareagovaly na oteplování klimatu rostliny opadavých lesů Evropy a Severní Ameriky, se zabýval tým vědců včetně dvou pracovníků Botanického ústavu AV ČR Radima Hédla a Petra Petříka. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v posledním říjnovém čísle roku 2013 časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Tisková zpráva: (PDF) česky

Video: česky

     
    Nárůst intenzity tajfunů ve východní Asii v posledních 130 letech
  15.04.2013
Tajfuny či hurikány ovlivňují rozsáhlé oblasti na Zemi, které jsou zároveň často hustě osídlené (východní pobřeží USA či východní Asie). Právě pro východní Asii je nově doložen dramatický narůst výskytu silných tajfunů od konce 19. století.

Tisková zpráva: (PDF) česky / anglicky
     
   

2012

    Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění.
  07. 08. 2012
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. obdržel z Ministerstva kultury účelovou podporu výzkumu a vývoje řešení programového projektu "Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění" v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)
     
    Tisková zpráva: (PDF) česky
     
   
Jedinečný objev nového typu mutualistické symbiózy mezi dosud nepopsanou skupinou půdních hub a kořeny vřesovcovitých rostlin.
 
28. 06. 2012
Časopis PLoS ONE zveřejnil článek, v němž vědci z Botanického ústavu AVČR ve spolupráci s kolegy z Mikrobiologického ústavu AVČR, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a z USA a Norska popisují objev nového typu mutualistické symbiózy mezi dosud nepopsanou skupinou půdních hub a kořeny vřesovcovitých rostlin.

Tisková zpráva: (PDF) česky / anglicky
Krátký film

     
    Globální dopady a budoucí trendy rostlinných invazí
 
01. 03. 2012
Časopisy Global Change Biology a Global Ecology and Biogeography přinášejí dvě studie Petra Pyška, Vojtěch Jarošíka a Jana Pergla, kteří ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a mezinárodním týmem kolegů syntetizují globální dopady rostlinných invazí a předpovídají jejich rozsah v různých částech Evropy v roce 2020, 2050 a 2080 podle tří různých scénářů socioekonomického vývoje.
 
Tisková zpráva: (PDF) česky
     
   
Dusíková časovaná bomba ohrožuje biodiverzitu evropských lesů

 

 

 

 

 
21. 02. 2012
Evropské lesy jsou v posledních desetiletích vystaveny účinkům atmosférických depozic dusíku. Mechanismy působení přebytku dusíku na vegetaci lesů jsou však v celoevropském měřítku zatím neprobádaným tématem. Vědci z Botanického ústavu Akademie věd ČR se proto spolu s 20 kolegy pod vedením prof. Verheyena z Univerzity v Gentu zabývali vlivem spadu dusíku na změny pozorované ve vegetaci evropských opadavých lesů. Spad dusíku a následná eutrofizace by měly být hlavní příčinou změn druhového složení a diverzity bylinného podrostu.
 
Studie publikovaná v březnu 2012 v Journal of Ecology je metodicky založena na zopakování 20–70 let starých záznamů o druhovém složení vegetace na 1205 lesních plochách napříč Evropou.
 
Studie ukazuje, že je třeba velké opatrnosti při vyvozování závěrů ohledně vlivu atmosférických dusíkatých depozic. Akumulovaný dusík však může mít přesto významný vliv, pokud by se opět uvolnil lesní nadrost. Pak by dusíková časovaná bomba mohla skutečně explodovat.
 
Tisková zpráva: (PDF) česky / anglicky
     
   

2011

   
Návrh pro budoucí využití Mezinárodní kosmické stanice
 
Do výzvy ESA Call for Ideas: ISS for Exploration byl podán návrh projektu pro budoucí využití Mezinárodní kosmické stanice s názvem Kinetika variabilní fluorescence chlorofylu jako neinvazivní nástroj pro sledování fyziologického stavu primárních producentů v systému zabezpečení životních podmínek.
 
Metody využívající kinetiky variabilní fluorescence chlorofylu se na Zemi běžně používají pro sledování fyziologického stavu rostlin, avšak zatím se taková měření neuskutečnila v podmínkách kosmického letu. Během letu na rostliny působí řada stresových faktorů, zejména mikrogravitace a kosmické záření, které negativně ovlivňují jejich fyziologický stav a tyto změny i případné adaptační/aklimatizační procesy by se daly zachytit pomocí fluorescenčních měření. Pokud se při i testech na Zemi i v kosmu prokáže, že fluorescenční data jsou spolehlivým a rychlým indikátorem, bylo by je možné použít pro sledování fyziologického stavu primárních producentů v systémech zabezpečení životních podmínek, kde poskytovaly data nejen pro pro regulaci systému, ale i pro upozornění na možné problémy.
 
Návrh je v současné době hodnocen ESA a výsledky budou známy v červnu 2011.
 
Tisková zpráva: (PDF) česky / anglicky

 

 

 

 

     
   

 2010

   
Nepůvodní druhy rostlin pronikají do vyšších nadmořských výšek
  28. 12. 2010
V horských oblastech České republiky přibývá nepůvodních druhů rostlin; za poslední dvě století do nich pronikla řada druhů, které k nám byly zavlečeny člověkem. To je důsledkem toho, že se vyšší nadmořské výšky za poslední dvě století postupně stávaly příhodnějším prostředím pro rostlinné invaze.

Tisková zpráva (PDF) česky / anglicky

     
   
Dnešní globalizace zatěžuje budoucí generace důsledky biologických invazí
 
20. 12. 2010
Globalizace obchodu spolu s dalšími ekonomickými aktivitami způsobuje zavlékání invazních rostlinných a živočišných druhů člověkem do oblastí, ve kterých se přirozeně nevyskytují. Důsledky současné úrovně globální ekonomiky pro biologické invaze se však plně projeví až v budoucnosti.  

 Tisková zpráva (PDF) českyanglicky
 Open Acces Article
 
     
   
Starosvětské rostliny přiměly třepotat Africké strdimily
 
13.10.2010
Již od dob Charlese Darwina probíhá výzkum rostlin přizpůsobených na opylování ptáky. Do dnešní doby se však ve starém světě nenašla žádná rostlina, která by se přizpůsobila na třepotavý let ptačích opylovačů tak, jak je to dobře známo u mnoha rostlin opylovaných novosvětskými kolibříky.
 
Tisková zpráva (PDF) česky / anglicky
     
    Invazní druhy lze predikovat pomocí ekonomických faktorů
 

08.07.2010
Zatížení invazními druhy závisí mnohem více na ekonomické zdatnosti země než na klimatických a geografických faktorech – bohaté evropské státy s vysokou hustotou osídlení jsou v Evropě nejvíce invadovány. Ekonomické faktory jsou těsně spjaty s výskytem invazních druhů, které narušují ekosystémy a způsobují značné ekologické škody.

Tisková zpráva (PDF) česky  / anglicky
Open Acces Article

     
     Evropa prohrává boj s vetřelci
     29.06.2010
Britští farmáři hlásí škody ve výši téměř 4 miliardy euro ročně, němečtí 12 milionů, černomořští rybáři 17 milionů, rybáři v severním moři téměř 10 milionů. Lesní hospodáři obhlížejí desetitisíce hektarů lesů plné umírajících stromů, lékaři evidují milionové náklady na léčbu pacientů přicházejících s novými chorobami. Kdo je viníkem těchto ztrát? Vetřelci. Nepůvodní organismy zabírající naši půdu, naše řeky i jezera a dokonce i evropská moře.

Tisková zpráva (PDF) česky