Památková obnova Podzámeckého alpina

Tisková zpráva ze dne 24. 5. 2016

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

 

Zpráva o postupu realizace projektu 07-12/2015

Ve druhém pololetí pokračoval projekt zahájením stavebních prací dle připravené projektové dokumentace. Jak jste byli informováni i na těchto webových stránkách, práce začaly primárně přípravou území,  kácením dřevin a ošetřením ponechávaných stromů. Byly započaty práce na zpevnění svahů a opravách opěrných zídek. Rovněž byl zajištěn rostlinný materiál pro výsadby. Dále byly zahájeny práce na novém informačním systému, který je tvořen ze 3 částí – monitoring parametrů prostředí, interaktivní průvodce a virtuální „Podzámecké alpinum“. Byla zpracována struktura databáze taxonů pro správu a evidenci sortimentu rostlin, pracovalo se na vývoji aplikace interaktivního průvodce i nové mapové aplikaci včetně implementace 3D modelu parku.

 

Pokračovala i spolupráce se zahraničním partnerem. Ve druhé polovině srpna se uskutečnila zahraniční cesta českého realizačního týmu do Norska. Ve druhé polovině září proběhla již třetí návštěva zahraničního partnera v ČR. Domluvena byla spolupráce na „podprojektu "A Tromsø-inspired area in Průhonice", koncept kompozičního celku věnovaného jednak původním severským druhům skalniček, ale i druhům do severního Norska úspěšně introdukovaným, které mají potenciál k využití v klimatických podmínkách střední Evropy.

O projektu jsme Vás informovali nejen na těchto webových stránkách a webových stránkách Průhonického parku, ale také v tisku - článek v časopise Skalničky (léto 2015) a Inspirace (v prosinci 2015), nebo na listopadových informačních dnech, které se konaly 13.11. a 20.11.2015.

 

Zpráva o průběhu realizace projektu 01-07/2015

První pololetí realizace projektu na Obnovu Podzámeckého alpina je za námi, a proto si Vás dovolujeme informovat o jeho postupu.

Projekt byl zahájen dopracováním prováděcí dokumentace na realizaci obnovy Podzámeckého alpina a informačního systému. Následně byla realizována všechna plánována zadávací řízení a byli vybráni hlavní dodavatelé – stavebních prací a informačního systému, technický a autorský dozor investora.  O projektu jsme informovali širokou veřejnost články nejen na webových stránkách Průhonického parku a Botanického ústavu AV ČR, ale také v několika časopisech - měsíčník Průhonicko (leden 2015), časopis „Zahrada, park, krajina“ (leden 2015) a časopis „Botanica“ (červen 2015). V průběhu prvního pololetí nás také dvakrát navštívili odborníci norského partnera - UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum (únor, duben 2015).

V současnosti pracujeme na zpracování první monitorovací zprávy. V nejbližší době budou zahájeny samotné stavební práce a tvorba informačního systému. 

 

O projektu:

Průhonické Alpinum založené hrabětem Silva-Taroucou na skalních výchozech, které lemují údolí potoka Botiče, je v evropském měřítku unikátní. Je považováno za jedno největších a nestarších v Evropě.

Za 90-ti letou existenci Alpina však nebyla péče o porosty alpinek, skalniček, okrasných dřevin ani o technické prvky vždy dostatečná. V důsledku toho je dnešní stav některých partií Alpina prakticky havarijní. 

http://www.pruhonickypark.cz/sites/Image/DSC_8946.JPG

 V průběhu roku 2014 byl proto ve spolupráci s odborníky z oboru zahradní a krajinářská architektura připraven projekt s názvem „Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina“. 

Botanický ústav AV ČR v. v. i. získal na realizaci tohoto projektu finanční podporu v programu CZ06 - „Kulturní dědictví a současné umění“, který je financován zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 31 795 820 Kč, z toho je výše grantu 25 436 656 Kč a vlastní zdroje 6 359 164 Kč.

Návrh obnovy Podzámeckého alpina si zejména klade za cíl tuto část parku zpřístupnit veřejnosti a zprostředkovat návštěvníkům zajímavé informace a rozšířit tím povědomí o principech komponování skalnatých partií a použití domácích i cizokrajných rostlin.

Bude obnoveno historické Podzámecké alpinum na severozápadních svazích pod zámeckou baštou, jižní svahy pod zámeckou vyhlídkovou terasou, historická "Růžová zahrádka", přiléhající k zadní části kostelíku Narození Panny Marie, partie okolo historické studánky, jihovýchodní svahy a východní vyhlídková terasa při tzv. "starém Alpinu", která poskytne nádherný výhled na zámek přes Podzámecký rybník.

Obnovené partie budou osázeny původními či starými sortimenty skalniček, alpinek, historických růží atd. Odborné informace týkající se rostlin, způsobu obnovy a historie budou návštěvníkům zprostředkovány v rámci komplexního vzdělávacího programu. 

Předpokládané zahájení realizace projektu je podzim 2015 a dokončení podzim 2016.

Na realizaci projektu se budou podílet odborníci z norské botanické zahrady Tromso Arctic-Alpine Botanic Garden.

Připravované obnovné práce se neobejdou bez omezení návštěvnického provozu v této části parku. Žádáme proto návštěvníky Průhonického parku o pochopení těchto nezbytných opatření. 

Věříme, že vynaložené úsilí a finanční prostředky povedou ke zlepšení stavu parku a spokojenosti návštěvníků.

Těšíme se spolu s vámi na výslednou podobu podzámeckého Alpina !

 

Legenda: 

1. Podzámecké alpinum

2. svahy pod vyhlídkovou terasou

3. jihovýchodní svahy

4. "Růžová zahrádka"

5. okolí studánky

6. vyhlídka na tzv. "starém Alpinu"

 

O projektu vyšly články:

-> v časopise „Zahrada, park, krajina“ - XXV. Ročník -1/2015 – str. 24-25

-> v časopise „Botanica“, ročník 3, 2015/1 (červen 2015), str. 29-30.

-> v měsíčníku Průhonicko (leden 2015), str.8 - http://www.pruhonice-obec.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=13396&id_dokumenty=77235

-> v časopise Skalničky, léto 2015, str. 83-84

-> v časopise Inspirace, prosinec 2015, str. 20-21 - http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Inspiarce%204_2015.pdf

-> v časopise Zahrádkář, únor 2016, str. 17-19

 

Zpráva k zahájení realizace projektu

V lednu 2015 byla zahájena realizace projektu Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina“, který je spolufinancován v rámci programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění, PA 16-3 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví-památky zahradní architektura.

Projekt začíná dopracováním prováděcí dokumentace. Následně budou realizována výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, technický a autorský dozor investora. Zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře.

Do realizace projektu je zapojen norský partner „UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum“, spravující The Arctic-alpine Botanic Garden. Do projektu bude zapojen v oblasti sortimentů rostlin, genofondové sbírky, edukačního systému formou vzájemných zahraničních cest a  konzultací.

 Realizační tým projektu