Oddělení vegetační ekologie

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace

Brněnské oddělení vegetační ekologie se zabývá dynamikou, fungováním a diverzitou vegetace na různých časových a prostorových škálách. Hlavními okruhy našeho výzkumu jsou:

  • Ekosystémová ekologie se zaměřením na produkci biomasy a alokaci živin především v travních ekosystémech. Výzkum zahrnuje rovněž studium uvolňování živin z rostlinné hmoty během dekompozičních procesů a sledování zpětného vlivu vegetace na půdní prostředí. Hlavním metodickým přístupem jsou terénní experimenty s modulací podmínek prostředí, například přísunu živin a srážek.
     
  • Vegetační věda se zaměřením na klasifikaci a ekologii mokřadní, luční a lesní vegetace (vegetace makrofyt, vlhkých luk a lad, temperátních opadavých lesů). Hlavním metodickým přístupem je fytocenologie ve smyslu curyšsko-montpeliérské školy. Podílíme se na zpracování monografie Vegetace ČR
     
  • Historická ekologie se zaměřením na historický vliv člověka na ekosystémy. Jde o integrovaný výzkum využívající zdroje a přístupy humanitních a přírodních věd (historie, palynologie, antrakologie, dendrometrie, krajinná archeologie, ekologie, aj.). Aktuálně se zabýváme historickou ekologií nížinných lesů ČR (převážně bývalých pařezin).
     
  • Paleoekologie se zaměřením na paleorekonstrukci vývoje vegetace a krajiny v kvartéru. Hlavními metodami paleoekologie jsou palynologická a makrozbytková analýza, kterou jsou zkoumána rašeliniště vodní biotopy pozdního glaciálu a holocénu (Vysoké Sudety, Krušné Hory, Českomoravská vrchovina, jižní Čechy)a sedimentační série pleistocénu (slovenské a moravské Karpaty). Byly konstatovány vegetační rozdíly oblastí Karpat a Hercynika v poslední době ledové. Palynologický výzkum je také dlouhodobě zaměřen na arktické oblasti (Abisko, ruská Karelie, poloostrov Kola, polární Ural a Sibiř). 

Paleoalgologie je nová vědecká disciplina založená na spolupráci palynologů a algologů. Determinace druhů a variet kokálních zelených řas (Pediastrum, Coelastrum, Botryococus, apod.) z pleistocénních a holocénních limnických sedimentů oblasti Eurasie umožnila značné upřesnění paleorekonstrukce vodního prostředí (teplota, trofie, apod.) v jednotlivých fázích vývoje. Následná definice identifikační hodnoty individuálních taxonů a řasových společenstev posloužila pro paleoekologickou rekonstrukci systému holocenních lagun.

Uplatnění pylové analýzy v archeologii

Výsledky pylových analýz antropogenních uloženin umožňují paleorekonstrukci životního prostředí lidských kultur v různých časových fázích. Byly získány informace o pěstování kulturních plodin a o jejich plevelných společenstvech. Podařilo se rekonstruovat využívání jednotlivých rostlin v hospodářství, domácnosti, v lékařství, kosmetice i jako technických plodin. Determinace zbytků parazitických červů (Trichuris, Ascaris) přispěla k upřesnění hygienicko-sociální situace, a to především v době vrcholného středověku.

Součástí pracoviště jsou palynologická laboratoř a laboratoř pro analýzu rostlinného a půdního materiálu.