Oddělení mykorhizních symbióz

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace

V rámci Oddělení mykorhizních symbióz jsou studovány mutualistické asociace mezi specifickými půdními houbami a kořeny rostlin, od ektomykorhizy přes arbuskulární mykorhizu až po mykorhizu erikoidní. Pozornost je věnována rovněž vzájemným interakcím různých typů mykorhizní symbiózy a jejich interakci s půdními saprofytickými houbami.

Arbuskulární mykorhiza

Význam arbuskulárních mykorhizních hub pro růst a minerální výživu hostitelských rostlin studujeme jak na antropogenních stanovištích, tak v přirozených rostlinných společenstvech. Dlouhodobě se věnujeme interakcím arbuskulární mykorhizní symbiózy s různými stresovými faktory půdního prostředí. Zejména se zabýváme otázkou, zda arbuskulární mykorhizní houby ovlivňují přežívání rostlin v půdách zatížených těžkými kovy, ať již přirozeně (např. hadcové substráty) či následkem lidské činnosti. Zjišťujeme, nakolik houboví symbionti mění toleranci hostitelských rostlin k těžkým kovům a hledáme mechanismy této interakce (např. imobilizace těžkých kovů na houbovém myceliu). Další oblast výzkumu je věnována problematice lokální adaptace rostlin na mykorhizní symbiózu, a to na modelovém druhu hvězdnice chlumní. Zabýváme se rovněž vztahem mezi ploidní úrovní hostitelské rostliny a její růstovou odpovědí na mykorhizní kolonizaci, tedy otázkou, zda přínos arbuskulární mykorhizy může být odlišný u různých cytotypů stejného rostlinného druhu.

Erikoidní mykorhiza

Část výzkumu skupiny je zaměřena na studium erikoidně mykorhizních hub v asociaci s rostlinami z čeledi Ericaceae. Několik studií bylo věnováno objasnění růstových efektů inokulace u okrasných vřesovcovitých rostlin (zejména rod Rhododendron). Dále se zabýváme interakcí erikoidně mykorhizních hub s DSE-houbami a saprotrofními houbami. Aktuálně je předmětem našeho výzkumu studium vlivu inokulace symbiotickými houbami na produkci borůvek na komerčních plantážích na atlantském pobřeží jižního Španělska.

Ektomykorhiza

Studujeme spektrum ektomykorhizních hub, které se vyskytují na kořenech semenáčů smrku ztepilého na modelových lokalitách NP Šumava. Nově se zabýváme také možností využití ektomykorhizních hub pro fytoremediaci půd kontaminovaných těžkými kovy (fytostabilizaci, příp. fytoextrakci), a to prostřednictvím plantáží rychle rostoucích dřevin.

Sbírky mykorhizních hub

Oddělení mykorhizních symbióz disponuje dvěma samostatnými sbírkami kmenů symbiotických hub. Sbírka izolátů arbuskulárních mykorhizních hub získaných z kontaminovaných a degradovaných půd v České republice a dalších evropských zemích je registrována v mezinárodní databázi IBG (The International Bank for the Glomeromycota). Sbírka ektomykorhizních, erikoidně mykorhizních a DSE-hub obsahuje kmeny většiny významných a kultivovatelných zástupců těchto skupin izolovaných jak v ČR, tak v zahraničí.