Grantová skupina

Vítejte na stránkách Grantové skupiny

vzhledem k oddalování spuštění nových webových stránek ústavu jsme se provizorně rozhodli zprovoznit stránky na starém webu. Budeme rádi za každou připomínku k jejich podobě, abychom je udělali co nejvíc pro Vás uživatelsky přívětivé.

Základní podstránky jsou tyto

Aktuality

Zdroje financování vědy a památek

Výzvy

Kdo jsme

Zatím jsme velmi malý tým tří a půl osob:

1) Mgr. Martin Petrtýl

Vedoucí projektový manažer a fundraiser

tel: 271 015 174

mobil: 608 176 370

e-mail:

vedu naši skupinu a zodpovídám se přímo panu řediteli. Mými hlavními úkoly je

a) vyhledávat o informovat o vhodných finančních zdrojích pro financování ústavu, zejména pak vědecké projekty ale i projekty směřující do celkové infrastruktury ústavu, zvláště pak do Průhonického parku, zámku a Botanické zahrady.

b) pomáhat s přípravou jednotlivých projektových záměrů, zajišťovat potřebné formální podklady, zjišťovat potřebné informace u poskytovatele

c) pomáhat s komunikací s ostatními složkami ústavu a s potenciálními partnery připravovaných projektů

d) (fakultativně) účastnit se realizace projektů na manžerské úrovni (sledování plnění jednotlivých cílů projektů apod.)

2) Yvona Tesařová

tel. 271 015 143

e-mail:

starám se o administraci realizovaných projektů, zejména pak:

a) kontroluji soulad zpráv projektů od GA ČR, TA ČR, Evropské komise a dalších poskytovatelů i spolupříjemců

b) pomáhám s administrací projektů zejména mezi vedením ústavu a jednotlivými řešiteli grantů, komunikuji se spolupříjemci při návrzích, při realizaci, při zprávách

c) vysvětluji pravidla jednotlivých poskytovatelů i v závislosti na době, kdy byly projekty podpořeny

d) nastavuji rozpočty všech vědeckých projektů (kromě OP VK Pavla) do účetních systémů;

e) odpovídám  zpracovávání všech ročních smluv a dodatků nejen

f) zodpovídám za převody všech dotací (kromě OP VK) od poskytovatelů, příjemců a spolupříjemců

g) vyhledávám informace o nových výzvách

h) zpracovávám roční přehledy dotací, režií, spolufinancování pro potřeby ekonomického oddělení, roční přehledy vyúčtování finančních prostředků (dotací i FÚUP) se všemi poskytovateli

i) informuji o návrzích pro potřeby AV ČR;

j) administruji všechny "zakázky" ústavu

3) Pavel Vobořil

tel. 271 015 237

e-mail:

starám se (v rámci cca 1/2 svého úvazku) o administraci realizovaných projektů, zejména pak:

a) sleduji jakožto finanční manažer čerpání projektů OP VK

b) sleduji čerpání v ostatních projektech/úkolech

c) zajišťuji evidenci majetku ústavu (mimo 1/2 úvazku při Grantové skupině)

4) Ing. Dana Mocová

tel. 271 015 295

e-mail:

byla jsem přijata na přípravu a následnou administraci projektů, jejichž primárním realizátorem bude Správa Průhonického parku a genofondových sbírek, zejména tedy Průhonický park i zámek. Dále je mým úkolem zpracovat modelový systém finančních toků pro hospodaření Správy průhonického parku a genofodnových sbírek, který by měl být prostředkem pro zvýšení příjmů, jež Botanický ústav z provozu Průhonického parku a zámku získává.

Naše mise

Zvýšit a diverzifikovat zdroje financování ústavu

Zlepšit a zjednodušit administraci projektů zejména řešitelům projektů od jejich vzniku po jejich úspěšné uzavření

Zjednodušit hledání vhodných zdrojů financování

Zlepšit spolupráci jednotlivých složek ústavu

Pomoci naplnit cíle ústavu

Naše vize

Finančně dobře zajištěný Botanický ústav ve všech jeho složkách

Excelentní vědecké pracoviště vyhledávané evropskými a světovými partnery s patřičným renomé

Spokojenost všech zaměstnanců Botanického ústavu se seberealizací s patřičným (nejen finančním) ohodnocením

Stmelení jednoho týmu táhnoucího za jeden provaz

Spokojenost kolegů s našimi službami

Usměvavé tváře ;-)