Pravidla pro zaměstnávání postgraduálních studentů a čerstvých absolventů VŠ v Botanickém ústavu AV ČR

1. Doktorské studium a pracovní poměr v BÚ

Kdo je považován za doktoranda BÚ

Doktorand BÚ je taková osoba v doktorandském studiu, která má školitele z BÚ, vykonává činnosti spojené se svou doktorskou prací převážně v BÚ (nejlépe má BÚ uveden ve studijním plánu jako oficiální pracoviště) a byl přijat jako doktorand BÚ.

Trvání pracovního poměru doktoranda

Obvyklá délka pracovního poměru studenta doktorského studia v BÚ jsou 4 roky od zahájení řádného termínu studia. Doba přerušení studia (například kvůli rodičovské dovolené) se nezapočítává. Pracovní poměr doktoranda v BÚ lze prodloužit pouze ve výjimečných případech (např. u studentů, kteří vykonávají činnosti nutné pro instituci).

Doktorandské semináře

 • nově přijímaní studenti vystoupí v průběhu jejich prvního semestru na úvodním semináři v BÚ, kde krátce představí svoji budoucí práci; tento seminář se zpravidla koná formou vstupního pohovoru s veřejnou presentací plánované práce, následovanou uzavřeným jednáním přijímací komise

 • pokud studenti presentují svoji práci na semináři na fakultě, oznámí termín a místo jeho konání s dostatečným předstihem vědeckému tajemníkovi  BÚ a ten zajistí pozvání pracovníků BÚ

 • závěrečný doktorandský seminář se koná v BÚ v průběhu čtvrtého roku řádného studia

Úvazky a platové zařazení doktorandů

(předpoklad realizace závisí na možnostech BÚ a přístupu doktoranda k plnění pracovních úkolů; hrazení platu doktorandů z grantových prostředků může být přičteno k institucionálnímu úvazku)

 • v 1. roce studia úvazek hrazený z institucionálních nebo grantových prostředků BÚ při výši institucionálního úvazku 20%

 • v 2. roce je možno na základě společného návrhu doktoranda+školitele případně vedoucího oddělení zvýšit úvazek, s maximální výší institucionálního úvazku 50%

 • ve 3. a 4. roce je možné na základě obdobné žádosti povolit další zvýšení institucionálního úvazku

 • po skončení 4. roku studia až na naprosté výjimky končí institucionální úvazek doktoranda v BÚ; pokračuje tedy případné hrazení z prostředků grantových

 • doktorandi jsou průběžně posuzováni jako zaměstnanci BÚ, který má povinnost pravidelně atestovat své vědecké pracovníky (viz Atestační řád BÚ AVČR a příslušné směrnice AVČR); zařazení do platových tříd bude řešeno v návaznosti na usnesení atestační komise (v současnosti jsou doktorandi automaticky zařazováni do 12. platové třídy, špičkoví jsou během studia přeřazováni do 13. p.t.)

2. Postdoktorandské pobyty v Botanickém ústavu AV ČR

 1. Studenti, kteří úspěšně dokončí doktorské studium během 4 let (tj. do 4 let od nástupu odevzdají práci a splní další nutné podmínky, jako je publikační aktivita) budou mít možnost se přihlásit do konkursu BÚ na místo postdoktoranda. Systém přijímání práce postdoktorandů bude obdobný jako příjem doktorandů.

 2. Podle možností BÚ budou postdoktorandské pobyty vyhlašovány každoročně, obvykle pro 1-2 studenty.

 3. Postdoktorandský pobyt bude trvat 2 roky.

 4. Stejně jako doktorandi budou i postdoktorandi průběžně posuzováni jako zaměstnanci BÚ (viz Atestační řád BÚ AVČR a příslušné směrnice AVČR). V průběhu 2. roku PD pobytu bude pracovník atestován; výsledkem doporučení atestační komise bude též návrh na ukončení nebo pokračování smlouvy v BÚ.

3. Studijní pobyty v BÚ

Od 1. 1. 2007 budou studijní pobyty výrazně omezeny, popř. vázány na grantové prostředky (studijní pobyty = roční pobyty graduovaných studentů k získání iniciálních dovedností a zkušeností potřebných k úspěšnému doktorskému studiu).

Hlavní kritéria pro atestace pracovníků BÚ

 1. Publikační činnost, zejména publikace v časopisech indexovaných na WOS

 2. Schopnost získávat grantové prostředky a vést týmy v rámci grantových projektů, popř. spolupracovat na grantových projektech; zvláště je vážena schopnost se takto prosadit v mezinárodním měřítku

 3. Pedagogická činnost, vč. vedení diplomových a doktorských prací

 4. Presentace výsledků na mezinárodních konferencích a schopnost navazovat mezinárodní spolupráci

Dokument byl schválen Vědeckou radou dne 20. 9. 2006


Odkazy

1. Seznam doktorandů Botanického ústavu AV ČR zde.

2. Kurzy základů vědecké práce (pořadatel Akademie věd ČR). Web a termíny kurzů.