Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků

Cílem projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky je vytvořit metodiku pro včasnou detekci a monitoring vybraných druhů invazních rostlin metodami dálkového průzkumu Země (DPZ). V projektu bude testováno využití bezpilotního prostředku pro detekci modelových druhů: bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), křídlatka (k. japonská, Fallopia japonica; k. sachalinská, F. sachalinensis; a k. česká, F. bohemica), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Všechny patří mezi sto nejhorších invazních druhů dle evropské databáze invazních druhů DAISIE a představují významná rizika pro naši společnost, jelikož ohrožují jak zdraví (způsobují popáleniny - bolševník, pajasan), tak i krajinu, ekosystémy a biodiverzitu (všechny zmíněné druhy).

   

Bolševník v terénu         Bolševník z letadla                     Výsledná klasifikace

Součástí výstupů projektu bude certifikovaná metodika mapování invazních druhů za použití dat DPZ a bezpilotní systém optimalizovaný pro operativní získávání dat o invazních druzích. Ověření metodiky bude probíhat v zájmových územích a vzniklé specializované mapy výskytu sledovaných invazních druhů budou dále využity státní správou pro podporu odborného rozhodování v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Metodika bude využitelná pro monitoring stávajících invazí a k včasnému zachycení hrozby v počátcích invaze, kdy jsou opatření proti šíření mnohonásobně efektivnější a levnější než v pozdějších invazních stádiích. Monitoring musí být dostatečně efektivní, a to jak z ekonomického hlediska, tak i s ohledem na přesnost detekce. Výsledná kombinace bezpilotního systému a metod zpracování dat bude základem nové služby, která zájemcům rychle a efektivně přinese výsledky monitoringu.

Spolupracující organizace:
GISAT s.r.o.
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství