Česká Bioplatforma

Motto:
Biologická rozmanitost (biodiverzita) se projevuje na různých prostorových úrovních. Snahou o její zachování nemusí být co nejvyšší lokální diverzita, zde je žádoucí co nejvyšší variabilita (v druhovém složení) mezi lokalitami, tj. diverzita na větších měřítkách. Cílem je zachovat diverzitu především druhů a společenstev na úrovni ČR a nepřipustit její snižování (ubývání druhů a typů společenstev). Cílem ochrany mohou být dále endemické, chráněné nebo ohrožené druhy, vzácné elementy neživé přírody apod., které vyžadují specifická hospodářská opatření pro zajištění jejich další trvalé existence. Podmínkou uchování takových organizmů a společenstev je tedy zodpovědné zacházení s naší krajinou.

Botanický ústav je svolavatelem diskusní a informační platformy, tzv. České Bioplatformy, jejímž cílem je umožnit diskusi mezi všemi subjekty, které se v ČR zabývají výzkumem biologické rozmanitosti, ovlivňují významně odborné podklady pro politická rozhodnutí na tomto poli nebo spravují či vlastní podstatné složky biodiverzity. Tato činnost má přispět k zastavení nebo alespoň zmírnění nynějšího poklesu biologické rozmanitosti (biodiverzity).

Cíle České Bioplatformy

 1. Napomáhat organizaci European Platform for Biodiversity Research Strategy EPBRS v propojování výzkumu biodiverzity s ochranou životního prostředí, environmentální politikou a trvale udržitelným managementem přírodních složek krajiny
   
 2. Podílet se na pravidelných setkáních EPBRS, které organizuje vždy země předsedající Evropské unii a vytvářet pravidelná doporučení pro důležité rozhodovací orgány EU a pro nadcházející schůzky k Úmluvě o biologické rozmanitosti CBD

 3. Přispívat do elektronické konference na vybraná témata před vlastním setkáním EPBRS tak, aby byl osloven co nejširší okruh lidí, kterých se tato problematika týká
   
 4. Udržovat webové stránky, prostřednictvím nichž by byly veřejným činitelům, státním i nevládním organizacím a nejširší veřejnosti snadno dostupné veškeré informace a dokumenty EPBRS
   
 5. Zpřístupnit a vzájemně sdílet dosud roztříštěná a vzájemně nepřístupná data o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organizmů tak, aby bylo možné tato data interdisciplinárním způsobem analyzovat a použít např. pro monitoring (viz aktivity Centra pro výzkum biodiverzity)
   
 6. Vyhodnotit opomíjená místa ve výzkumu biodiverzity pomocí recenzovaných národních rešerší zpracovávaných špičkovými odborníky, ale i zástupci státní i soukromé sféry a nevládních organizací
   
 7. Podporovat vytvoření národních platforem pro biodiverzitu ve spojení s EPBRS, a podpořit tak práci poradního panelu Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological AdviceSBSTTA podléhajícího přímo Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD)
   
 8. Tímto přístupem napomoci zastavení nebo alespoň zmírnění poklesu biologické rozmanitosti