Centrum pro bioindikaci a revitalizaci

Aktualizace:
K 31. 12. 2011 ukončilo Výzkumné centrum pro bioindikaci a revitalizaci (CBR, č. 1M0571) svoji činnost.


Centrum pro bioindikaci a revitalizaci v Botanickém ústavu vzniklo v rámci projektu 1M0571 programu "Výzkumná centra PP2-DP01" (1M) financovaného z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Důvodem založení centra bylo zvýšení potenciálu rychlého transferu výsledků základního výzkumu, dosažených na několika pracovištích Botanického ústavu a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. V oborech studia využití bioindikačních, resp. revitalizačních efektů sinic, řas a symbiotických půdních mikroorganismů dosáhly pracovní skupiny mezinárodně uznávaných výsledků, které je možné využít přímo v praxi jako nové biotechnologie v několika oborech. Jde zvláště o využití v indikaci toxinů v pitné vodě, farmaceutické využití řas, využití řas pro produkci bioplynu a aplikace symbiotických půdních mikroorganismů pro revitalizace degradovaných ekosystémů výsypek po těžbě hnědého uhlí. Cílem založení centra je urychlení transferu technologií, jejich provozní testování a využití zainteresovanými průmyslovými partnery a umožnění významné inovace v daných oborech - predikce a eliminace zdravotních rizik, způsobených přemnožením sinic resp. řas v pitné vodě a vodních tocích a revitalizaci odpadních vod a rekultivaci a využití výsypek pro pěstování významných technických a energetických plodin.

Činnost výzkumného centra

Cílený výzkum využití sinic, řas a symbiotických půdních mikroorganismů (bakterií a hub) pro bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů. Cílovými výstupy jsou metodiky pro predikci toxicity sinic v pitné vodě a vodních zdrojích, technologie produkce bioplynu z biomasy řas, využití biomasy řas pro farmacii a biotechnologie mikrobiálních inokulací pro efektivnější rekultivace hnědouhelných výsypek.

Výzkumné centrum je rozděleno do tří skupin, které se zabývají jednotlivými výzkumnými úkoly.

Skupina 1 (BÚ AVČR, v. v. i., Brno)
Cyanobakterie a jejich toxiny ve vodárenství

Skupina 2 (BÚ AVČR, v. v. i., Třeboň)
Využití řas při bioindikaci a revitalizaci znečištěných vod a využití biomasy

Skupina 3 (BÚ AVČR, v. v. i., Průhonice a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha)
Využití mikrobiálních inokulací pro revitalizaci půd